نوشتجات سارا قاضی

 

HTML

PDF

 

روز زن امسال در میان تلاطمات و مبارزات اخیر

روز زن امسال در میان تلاطمات و مبارزات اخیر

 

آیا انگلس به مارکس خیانت کرده یا چپ ورشکسته ی ما به دنبال رفع مسئولیت از گردن خویش است؟

آیا انگلس به مارکس خیانت کرده یا چپ ورشکسته ی ما به دنبال رفع مسئولیت از گردن خویش است؟

 

برنی سندرز و نیازهای اقشار تحت ستم آمریکا

برنی سندرز و نیازهای اقشار تحت ستم آمریکا

 

نگاهی به پديده ی اعتصاب غذا

نگاهی به پديده ی اعتصاب غذا

 

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

 

ترامپ چرا؟

ترامپ چرا؟

 

ابعاد مخفی فرهنگ بوروکراتیک جامعه سرمایه داری و غرق شدن خرده بورژوازی در آن

ابعاد مخفی فرهنگ بوروکراتیک جامعه سرمایه داری و غرق شدن خرده بورژوازی در آن

 

انتخابات آمريکا

انتخابات آمريکا

 

تجاوز جنسی: علل و ریشه های آن و امروز مسئول آن کیست؟

تجاوز جنسی: علل و ریشه های آن و امروز مسئول آن کیست؟

 

نوروز امسال خانواده های کارگری

نوروز امسال خانواده های کارگری

 

دست دخترخوانده کوتاه!

دست دخترخوانده کوتاه!

 

روز زن امسال را به سرآغاز مبارزات متحدانه تبديل کنيم

روز زن امسال را به سرآغاز مبارزات متحدانه تبديل کنيم

 

برچيدن تبعیض جنسی در گروی براندازی نظام سرمايه داری

برچيدن تبعیض جنسی در گروی براندازی نظام سرمايه داری

 

روند پيوند مبارزات آزادی بخش زنان با مبارزات طبقه ی کارگر

روند پيوند مبارزات آزادی بخش زنان با مبارزات طبقه ی کارگر

 

زنان کارگر و رويدادهای اخير

زنان کارگر و رويدادهای اخير

 

همرزمان زنان در مبارزه عليه ستم جنسی

همرزمان زنان در مبارزه عليه ستم جنسی

 

انتخابات رياست جمهوری و رابطه ی آن با حقوق دموکراتيک زنان

انتخابات رياست جمهوری و رابطه ی آن با حقوق دموکراتيک زنان

 

سخنرانی اخير جرج بوش نااشی از ترس طبقه ی حاکم از عواقب سياسی و اجتماعی سيل و طوفان کاترينا

سخنرانی اخير جرج بوش نااشی از ترس طبقه ی حاکم از عواقب سياسی و اجتماعی سيل و طوفان کاترينا

 

سياست های اخير امپرياليزم آمريکا و دولت صهيونيستی اسرائيل

سياست های اخير امپرياليزم آمريکا و دولت صهيونيستی اسرائيل

 

ارتباط مسائل زنان با سياست

ارتباط مسائل زنان با سياست

 

پيروزی شوز مظهر پيروزی توده ی مردم ونزوئلا در برابر امپرياليزم و عيادی داخلی اش

پيروزی شوز مظهر پيروزی توده ی مردم ونزوئلا در برابر امپرياليزم و عيادی داخلی اش

 

وظايف سوسياليست های انقلابی

وظايف سوسياليست های انقلابی

 

جايگاه مردان در ريشه کن کردن ستم جنسی بر زنان

جايگاه مردان در ريشه کن کردن ستم جنسی بر زنان

 

تفاوت تشکل های مستقل کارگری با ساير نهادها

تفاوت تشکل های مستقل کارگری با ساير نهادها

 

نوع جنبش زنان در ايران

نوع جنبش زنان در ايران

 

نکاتی در مورد مفهوم فدرالیزم

نکاتی در مورد مفهوم فدرالیزم

 

پول و سرمايه

پول و سرمايه

 

موقعيت زن در عرصه ی تاريخ

موقعيت زن در عرصه ی تاريخ

 

در راستای دنيای نوين و آزاد يا افتادن در چاهی ديگر

در راستای دنيای نوين و آزاد يا افتادن در چاهی ديگر

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی