نوشتجات ياشار آذری

 

HTML

PDF

در تحلیل از جنگ اسرائیل در فلسطین

در تحلیل از جنگ اسرائیل در فلسطین

از ماست که بر ماست (در مورد کوبا)

از ماست که بر ماست (در مورد کوبا)

آیا انگلس به مارکس خیانت کرده یا چپ ورشکسته ما به دنبال رفع مسئولیت از گردن خویش است؟

آیا انگلس به مارکس خیانت کرده یا چپ ورشکسته ما به دنبال رفع مسئولیت از گردن خویش است؟

برنی سندرز و نیازهای اقشار تحت ستم آمریکا

برنی سندرز و نیازهای اقشار تحت ستم آمریکا

ویروس کرونا و رابطه ی آن با فاشیزم نو

ویروس کرونا و رابطه ی آن با فاشیزم نو

پیشگفتار یاشار آذری به کتاب در دادگاه تاریخ نوشته ی  روی مدودف پیشگفتار یاشار آذری به کتاب در دادگاه تاریخ نوشته ی  روی مدودف

سفسطه کاران، مغلطه بازان: بوروکراسی درون "گرايش مارکسيست های انقلابی ایران" و "گرایش بلشویک لنینیست های ایران" مازيار رازی و آرام نوبخت از چه قماشی است؟

سفسطه کاران، مغلطه بازان: بوروکراسی درون "گرايش مارکسيست های انقلابی ایران" و "گرایش بلشویک لنینیست های ایران" مازيار رازی و آرام نوبخت از چه قماشی است؟

امپریالیست ها چرا به کردستان عراق حق جدایی اعطا می کنند

امپریالیست ها چرا به کردستان عراق حق جدایی اعطا می کنند

اختلافات اساسی بين لنين و تروتسکی

اختلافات اساسی بين لنين و تروتسکی

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

نکاتی درباره ی انحرافات جنبش کارگری

نکاتی درباره ی انحرافات جنبش کارگری

ماهيت حزب پيشرو کارگری انقلابی

ماهيت حزب پيشرو کارگری انقلابی

بوروکراسی در درون احزاب

بوروکراسی در درون احزاب

 

 

نوشتجات ياشار آذری در مورد:

دوری از روش کار استالينيستی و مائوئيستی و

مبارزه با بوروکراسی در دفاع از دموکراسی کارگری

 

HTML

PDF

چین، بخشی از سرمایه داری گلوبالیزه شده

چین، بخشی از سرمایه داری گلوبالیزه شده

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

بوروکراسی پديده ای کوچک و بی اهميت يا مسأله ای بزرگ و تعيين کننده؟

بوروکراسی پديده ای کوچک و بی اهميت يا مسأله ای بزرگ و تعيين کننده؟

عدم مبارزه با بوروکراسی معضل پيشروی کارگری انقلابی

عدم مبارزه با بوروکراسی معضل پيشروی کارگری انقلابی

يک برخورد آنارشيستی تحت لوای مارکسيزم

يک برخورد آنارشيستی تحت لوای مارکسيزم

مقايسه ی دو ترجمه از بيانيه ی کمونيست

مقايسه ی دو ترجمه از بيانيه ی کمونيست

جايگاه واقعی نيروهای تروتسکيستی، استالينيستی و مائوئيستی در مبارزه ی طبقاتی

جايگاه واقعی نيروهای تروتسکيستی، استالينيستی و مائوئيستی در مبارزه ی طبقاتی

از کوزه همان طراود که در اوست

از کوزه همان طراود که در اوست

يک روش از کار استالينيستی

يک روش از کار استالينيستی

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی