نوشتجات ياشار آذری

 

HTML

PDF

سفسطه کاران، مغلطه بازان: بوروکراسی درون "گرايش مارکسيست های انقلابی ایران" و "گرایش بلشویک لنینیست های ایران" مازيار رازی و آرام نوبخت از چه قماشی است؟

سفسطه کاران، مغلطه بازان: بوروکراسی درون "گرايش مارکسيست های انقلابی ایران" و "گرایش بلشویک لنینیست های ایران" مازيار رازی و آرام نوبخت از چه قماشی است؟

امپریالیست ها چرا به کردستان عراق حق جدایی اعطا می کنند

امپریالیست ها چرا به کردستان عراق حق جدایی اعطا می کنند

اختلافات اساسی بين لنين و تروتسکی

اختلافات اساسی بين لنين و تروتسکی

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

مرگ رفسنجانی و اختلاف ناشی از آن درون رژیم

نکاتی درباره ی انحرافات جنبش کارگری

نکاتی درباره ی انحرافات جنبش کارگری

ماهيت حزب پيشرو کارگری انقلابی

ماهيت حزب پيشرو کارگری انقلابی

بوروکراسی در درون احزاب

بوروکراسی در درون احزاب

   

 

نوشتجات ياشار آذری در مورد:

دوری از روش کار استالينيستی و مائوئيستی و

مبارزه با بوروکراسی در دفاع از دموکراسی کارگری

 

HTML

PDF

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

بوروکراسی پديده ای کوچک و بی اهميت يا مسأله ای بزرگ و تعيين کننده؟

بوروکراسی پديده ای کوچک و بی اهميت يا مسأله ای بزرگ و تعيين کننده؟

عدم مبارزه با بوروکراسی معضل پيشروی کارگری انقلابی

عدم مبارزه با بوروکراسی معضل پيشروی کارگری انقلابی

يک برخورد آنارشيستی تحت لوای مارکسيزم

يک برخورد آنارشيستی تحت لوای مارکسيزم

مقايسه ی دو ترجمه از بيانيه ی کمونيست

مقايسه ی دو ترجمه از بيانيه ی کمونيست

جايگاه واقعی نيروهای تروتسکيستی، استالينيستی و مائوئيستی در مبارزه ی طبقاتی

جايگاه واقعی نيروهای تروتسکيستی، استالينيستی و مائوئيستی در مبارزه ی طبقاتی

از کوزه همان طراود که در اوست

از کوزه همان طراود که در اوست

يک روش از کار استالينيستی

يک روش از کار استالينيستی

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی