يک روش از کار استالينيستی

در وهله ی اول سخنم را با سخنی از تروتسکی آغاز می کنم که می گويد «ابزار پست برازنده ی اهداف پست است» واقعاً هم همين طور است تمام کشورها از جمله کشور خودمان را ملاحظه کنيم ابزاری که اين ها استفاده می کنند مانند شکنجه، زندان، ترور، دروغ، افترا، و هزار يک چيز ديگر چون هدفشان نگه داشتن سيستمی است که به نفع سرمايه دارها يعنی اقليت جامعه و به ضرر و زيان طبقه ی کارگر و زحمتکشان جامعه يعنی اکثريت جامعه است و به همين خاطر از هر شگردی استفاده می کنند، و اما در بين ما "کمونيست ها" يعنی کسانی که ادعای کمونيست يا سوسياليست بودن می کنند، هم همين طور است يعنی آن هائی که از ابزار پست استفاده می کنند مانند دروغ، افترا، توطئه، و در نهايت حتی حاضراند مخالفان خودشان را به دولت های سرمايه داری لو بدهند که به قول خودشان "موی دماغشان" نباشند تا راحت تر بتوانند به قول خودشان خلق را بفريبند. ولی با کمی دقت می توان اين ها را راحت شناخت.

نمونه ی جالب که رخ داده قابل تأمل است، «حزب توفان»!  در بخش کتابخانه ی خود آثار نشر کارگری سوسياليستی را گذاشته ولی هم اسم نشر را و هم تمام مشخصات کتاب را حذف کرده، يعنی کسانی که سال ها زحمت کشيده و اين آثار را تايپ، اصلاح، و... در يک چشم به هم زدن مال خود می کند، و به خيال خودشان کار «انقلابی» کرده اند. در حالی که اين کار اين ها نه تنها دزدی است آن هم دزدی ادبيات مارکسيستی، بعد هم خودشان را حزب طبقه ی کارگر معرفی می کنند. تمام "آثار" استالين را ترجمه و تايپ می کنند، اما زورشان می آيد آثار مارکس و لنين را هم تايپ کنند چون که اعتقاد به استالين دارند، نه، به مارکس و لنين. برای خالی نبودن عريضه بهتر می بينند که آثار آنان را بدوزدند و با پاک کردن تمام نشانی های آن يک کار انقلابی استالينيستی انجام بدهند.

اگر اين ها به اندازه ی نوک سوزن از مارکسيزم بوئی برده باشند که من بعيد می بينم بايد تمام مطالب را همان طور که اصلش است يعنی با تمام مشخصات در سايتشان بگذارند و يک معذرت خواهی از کل طبقه ی کارگر ايران و زحمتکشان بکنند. در غير اين صورت مردم چطوری به اين ها اعتماد کنند که هنوز هيچی نيستند آن هم در خارج کشور دست به سانسور می کنند و از جمهوری اسلامی و ديگر کشورهای ديکتاتوری انتظار دارند که سانسور نکنند. لطفاً از سايت حزب توفان ديدن کنيد و شاهکارهایشان را ملاحظه بفرمائيد. البته که: از کوزه همان طراود که در اوست.

در اين جا، جا دارد از حزب کمونيست ايران که مطالب نشر کارگری سوسياليستی را با نام نشر در بخش آثار مارکسيستی خود درج نموده اند تشکر کنيم ولی از آن ها نيز خواهش داريم جلد و فهرست کتاب ها و همين طور مشخصات کتاب(نام مترجم و...) که همه با هم در دو صفحه ی اول کتاب ها هست حذف نکنند چون باز نوعی ديگری از سانسور  می باشد.

اخطار به تمام سايت های استالينيستی و رفورميستی همه می توانند آثار مندرج در نشر کارگری سوسياليستی را بدون حذف منابع و يا صفحاتی از آن ها، در سايتشان قرار دهند به شرطی که از ابزار پست يعنی سانسور استفاده نکنند. در غير اين صورت افشاء خواهند شد.

مسئول نشر کارگری سوسياليستی

ياشار آذری

 

http://www.toufan.org

  آدرس کتابخانه "حزب توفان" «لينک های اصلی و لينک های با سانسور حزب توفان»

لطفاً به بالای صفحات و اول و آخر مقالات و کتاب ها توجه شود تمام مشخصات پاک شده است

جالب اين جاست که بالای کتاب خانه نوشته شده «پاره ای از انتشارات حزب کار ايران (توفان)»

البته منظورشان پاره ای از انتشارات دزدی و سانسور شده ی "حزب کار ايران (توفان)" می باشد.

اين مطالب حذف شده اند بالای صفحات نشر کارگری سوسياليستی و پايين اسم مترجم و منبع کتاب و مشخصات زيرين

ترجمه: ........

منبع: .............

بازنويس: ياشار آذری

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: ............

 

 

1-     در باره غرور ملی وليکاروس ها-  از لنين

2-     اتحاديه های کارگری و سه مقاله ديگر-  از انگلس 

3-     طرح اوليه تزهای مربوط به مسأله ی ملی و مستعمراتی-  از لنين 

4-     انگلس و ادبيات فارس-  از انگلس 

5-     تزهای آوريل-  از لنين 

6-     بی اعتنائی به سياست-  از مارکس

7-     نقد برنامه کوتا  از مارکس

شش صفحه از اول کتاب حذف شده است از جمله: جلد، فهرست، مقدمه ی مترجم و....

اين لينک پائينی با «پ د اف» 4 ، «پ د اف» شده و به همين خاطر در وسط  آ 4 ، آ5 «پ د اف» شده است ولی بعداً «پ د اف» 5 و 6 و 7 آمد که خودشان آ 5  «پ د اف» می کند. و نياز نيست که دور آن بريده شود.

8-     اصول کمونيزم از انگلس  

9-     برنامه کمونارهای بلانکيست فراری از انگلس «از wordهای قديمی نشر کارگری سوسياليستی» که به صورت آ4 می باشد.

10-  يک نوشته از سايت مارکسيست ها(روحانيت در انتخابات و انتخابات با روحانيت از نوشته های لنين که حتی نام مترجم آن را و دو نوشته از حجت برزگری (سخن رانی درباره برنامه حزب در هشتمين کنگره حزب کمونيست از لنين- و - دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی) در سايت شان قرار دادند و تمام مشخصات آن ها را نيز  پاک کرده اند.