از کوزه همان طراود که در اوست

پاسخ به مسئولين سايت آذرخش(1)

 

1-   در وحله ی اول اگر شما به ايمل های دوطرفه ی قبلی تان که به اسم آقای فرهيخته با من تماس داشتيد می انداختيد مرتکب نوشتن اين نامه نمی شديد. به خاطر اين که مرتکب گفتن دروغ هايی شده ايد و با نوشتن اين نامه اشتباه بزرگی را کرده ايد و خصلت ضد تروتسکيستی يعنی استالينيستی و سانتريستی خود شما، شما را مجبور به نوشتن اين نامه نموده است.

2-   اول از اين که مقاله ی «بی اعتنائی به سياست» همان طور که از تاريخش پيداست جزو اولين انتشارات ما بوده است و طبيعتاً دارای نواقص بيشتری بود و در تصحيح آن بی دقتی صورت گرفته بود ولی ما آن را ندوزديده بوديم بلکه از روی نوشته ای که به من فرستاده بودند تايپ زده و در سايت گذاشته بودم و تذکر شما يا آقای فرهيخته با لحن بسيار بد، هم چون اين نامه بود که با ايمل به ما اطلاع داديد ولی ما از ايشان يا شما معذرت خواهی کرديم و در عرض دو روز آن را دوباره تصحيح کرده و در سايت قرار داديم و به ايشان يا شما اطلاع داديم.

3-   منتها ايشان يا شما مدعی بوديد که ما اين را از نوشته های برزگری تايپ کرديم و اسم برزگری را در آن قيد نکرده ايم. که ما اطلاع داديم و همان طور هم که در سايت موجود می باشد ما اين را از سايت نگاه برداشته و تايپ کرده ايم. و همين طور در آن ايمل تأکيد کرديم و آلان هم تأکيد می کنيم که شما و يا هرکس ديگری اگر از روی نوشته های ما تايپ کند، ديگر نياز نيست که از ما اسمی ببرد و هيچ نوع کار بی پرنسيبی انجام نداده يا نداده ايد. و ديکر شما يا آقای فرهيخته چيزی نگفتيد.

4-   ما تنها کتابی که در سايت توفان به درد بخور يافتيم که مال خود سايت بود «مزد، بها، سود» اثر مارکس بود که با اجازه ی شما!، نه خود سايت توفان برداشته و تايپ کرديم و در آينده ی نزديک در نشر کارگری سوسياليستی قرار می دهيم و حتماً منبع آن قيد خواهد شد برگرفته از سايت "حزب توفان". در تمام مطالب که تا به حال نشر کارگری سوسياليستی منتشر کرده منبع، اسم مترجم و... ذکر شده، البته اگر بگرديد شايد از مطالب قديمی که ما تايپ کرديم يکی يا دوتا هم پيدا بشود که اين ايرادها را داشته باشد. ولی اين ها ايراد هستند نه دزدی، ولی برای شما ايراد با دزدی ادبی يکی شمرده می شود، و اين نوع ديگری از برخورد "انقلابی استالينيستی و سانتريستی" می باشد اين ديگر مقصر خودتان هستيد نه ما.

5-   شما از ما انتظار داريد که مطالبی که تايپ ، اصلاح... کرده ايم اسم نشر کارگری سوسياليستی را به آن نزنيم اگر چنين انتظاری داريد همان طور که از نامه يتان پيداست حتماً فردا هم می خواهيد اسم سايت شما را به عنوان نشر در زير آن بياوريم. واقعاً که.

6-   ولی متأسفانه من سايت آذرخش را هر چه گشتم چيز که به درد پيشرو کارگری بخورد پيدا نکردم که آن را تايپ کنم و در سايت نشر کارگری سوسياليستی بگذارم. ولی اگر پيدا می کردم از شما اجازه نمی خواستم که اين مطالب را من تايپ کنم يا نه و يا در سايت بگذارم يا نه. ولی اگر پيدا می کردم مطمئناً در قسمت منبع آن قيد می شد برگرفته از سايت آذرخش. همان طور که در مطالب که از سايت ها گرفتيم اسم سايتشان را از جمله سايت شبح را قيد کرديم.

7-   ولی "حزب توفان" آن را تايپ نکرده که در سايت بگذارد، اگر اين کار را کرده بود که ما ديگر با آن مشکلی نداشتيم. همان طور که در نامه و لينک ها پيداست آن ها «پ د اف»ها را برداشته و فقط مشخصات آن را پاک کرده و در سايت شان گذاشته اند. و شما اين دو را يکی می دانيد!!!. و چرا شما اين طور فکر می کنيد ما قضاوت در اين باره را به خوانندگان واگذار می کنيم.

8-   همان طور که می دانيد و در سايت ملاحظه می کنيد ما فقط مطالبی را بالا می گذاريم که خودمان تايپ کرديم و نه مطالب جمع آوری شده از سايت های ديگران که خيلی ها به قول خودتان اين کار را می کنند، برای ما حتی وٌرد  word«اصول مقدماتی فلسفه» ژرژ پوليستر را فرستادند که ما اين را در کتاب خانه مان بگذاريم ولی ما به آن ها اطلاع داديم چون اين کتاب با مقررات سايت ما جور در نمی آيد «يعنی انحرافی و استالينيستی می باشد» عذرخواهی کرديم که اين نوع مطالب را ما در سايتمان قرار نمی دهيم. چه برسد که ما بخواهيم مطالب «پ د اف» شده ی ديگران را مشخصاتش را پاک کنيم و در سايتمان قرار دهيم.

9-   اگر شما فقط و فقط يک مورد پيدا کرديد که ما مطالب «پ د اف» ديگران را برداشته و مشخصات آن را پاک کرديم و در سايتمان گذاشتيم يعنی «ابزار پست برازنده ی اهداف پست می باشد» شامل حال ما نيز می باشد و ما تمام اين هايی را که گفتيم پس می گيريم. و هر چه شما گفتيد درست می باشد. ولی زهی خيال باطل. ما از اين نوع کارهای بورژوائی و خرده بورژوائی که مهر کارهای انقلابی استالينيستی خورده بُرش کامل انجام داده ايم و اين نوع افراد را بين خود راه نمی دهيم چون که تمام تشکيلات را به کند می کشند.

10- و اما شما يا... به ما اطلاع داديد که اين«اثر انگلس در باره ی مذهب» دارای اشتباهاتی می باشد ما با آن ملاحظات در عرض دو روز دوباره ی از همان منبعی که در پايين آن ذکر شده اصلاح کرده که چند تا غلط کوچک املائی بود يعنی اگر اصلاح هم نمی شد مهم نبود و در بالا قرار داديم. و تمام اين مطالب اشکالاتی است که در تايپ کردن موجود می باشد که ما سعی می کنيم آن ها را به صفر برسانيم که غيرممکن می باشد. چون که امکانات ما محدود و هر روز بعد از 9 تا ده ساعت کار کردن اين کارها را هم بايد انجام بدهيم. يک مثال زنده جديد: «در کتاب تاريخ انقلاب روسيه جلد اول نوشته تروتسکی» يکی از خوانندگان ما بيش از 20 غلط املائی پيدا کرده و برای ما فرستاده و ما در عرض چند روز آن ها را برطرف کرديم و در سايت قرار خواهيم داد. و اين سايت رفته رفته دارد به کامل ترين آثار مارکسيستی بدل می شود. و الويت مطالب ما نيز با نيازهای پيشرو کارگری داخل کشورمان تعيين می شود و در اين مورد ما مجبور نمی بينيم ضوابط بورژوائی را مد نظر قرار دهيم و بعد از اجازه از سايت و يا مترجمين و يا ويراستار اين کتاب ها اقدام به اين کار بکنيم. که اکثريت اين مترجمين را در دسترس نداريم و يا وقت اين نوع کارها را هم نداريم و پيشروی کارگری هم منتظر اين نوع کارهای اداری نمی تواند باشد.

و اما در باره مِنَت گذاشتن من به مترجم و يا ويراستار و يا خود شما مسئول سايت آذرخش، بگويم که اين کلمه منت گذاشتن يک واژه ی بورژوائی و خرده بورژوائی می باشد و نزد ما مارکسيست ها هيچ نوع منتی کسی نمی تواند سر کسی بگذارد، چون که اين کارها بخشی از مبارزه ی طبقاتی می باشد و اما در اين مورد من اين را برايتان نوشتم: اگر کسی مطالب ما را تايپ کند و در سايتش بگذارد باعث خوشحالی ما خواهد بود. اگر سايت های بيشتری اقدام به باز کردن چنين کتاب خانه هائی اينترنتی بکنند و اشاعه ی هرچه بيشتر آثار مارکسيستی خوشحالی دارد نه منت گذاشتن سر کسی، حالا شما اين دو را يکی می دانيد اين امری است مختض شما.

و اما کلمه تايپ کننده اصلی ديگر چه صيغه ای ست که شما از آن اسم می بريد برای من جالب بود تايپ کننده، تايپ کننده است و اين ديگر اصلی و فرعی ندارد. هر کسی از اين مطالبی که ما در سايت گذاشتيم تايپ، اصلاح، صفحه بندی.... کند و در سايتش بگذارد ديگر تايپ کننده است نه اصلی است و نه فرعی.

11- من از شما می خواهم لطفاً يکی از لينگ های آثار مارکسيستی دزدی شده از طرف ما و يک لينگ از اصل اين اثر را برای ما و طبقه کارگر نشان دهيد و نشان بدهيد کجای آن را سانسور کرده ايم. تا لااقل دچار مغلطه گوئی نشويد.

12- مطلب آخر اين که ما نه سازمان و نه حزبی داريم ما جمعی هستيم که سعی در کمک رسانی به پيشرو کارگری در داخل ايران هستيم تا حزب و تشکيلات خودش را خودش بسازد و رهبريش را هم خودش بکند و تمام امکانات ما چه نشر کارگری سوسياليستی و يا شبکه همبستگی کارگری و يا تشکل های ديگر را هم در همين راستا می سازيم و هر موقع حاضر به منحل کردنشان هستيم. و در خارج از کشور دستورالعمل صادر نمی کنيم و با هر يک از تشکل های داخل کشور هم، کار و يا همکاری می کنيم فقط و فقط به آن ها پيشنهاد می دهيم و آن ها خودشان برای خودشان تصميم می گيرند و کار می کنند. و تا به حال هيچ حزب و سازمان انقلابی و سوسياليستی و يا کمونيستی را که همه در خارج از کشور می باشند به رسميت نمی شناسيم. در آخر باز مجبورم اين جمله را تکرار کنم که: «از کوزه همان طراود که در اوست.»

13- در آخر يک سؤال از شما مسئولان سايت آذرخش دارم و آن اين است که آيا شما مخالف کاری هستيد که "حزب توفان" کرده؟ اگر هستيد چرا به آن ها اعتراض نمی کنيد و می خواهيد کار آن ها را از طريق حمله به ما ماستمالی کنيد.

مسئول نشر کارگری سوسياليستی

ياشار آذری

(1)   لينگ نامه ی سايت آذرخش

http://www.nashr.de/2/ravsh/N_%20azrxsh.pdf