آموزش مارکسيزم صوتی و ويدئويی

آموزش مارکسيزم (mp4)

آموزش مارکسيزم (mp3)

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.nashr.de

ايمل ياشار آذری: yasharazarri@gmail.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری