آرشیو آموزشی

 بخشی از

گرایش سوسیالیزم انقلابی

نشر کارگری - سوسیالیستی به منظور آسان تر کردن استفاده از مطالب و بحث های رفیق تراب ثالث این ویدئوها را گرد آورده تا ضمن فراگیری تضاد دیدگاه سوسیالیزم انقلابی با سوسیالیزم تخیلی، ارتجاعی و...، توجه علاقمندان را به یک مسأله ی مهم دیگری نیز جلب کنیم که امروزه می تواند نقش مخرب در مبارازات انقلابی پیشروی کارگری طبقه ی کارگر و ستمدیدگان جامعه ی فعلی ایران داشته باشد و آن مسأله ی نقش استالینیست های تروتسکیست نمایی که با توده ای ها، اکثریتی ها و حزب چپ همکاری تشکیلاتی می کنند مانند مازیار رازی/آرام نوبخت/سروش است که از این نظرات برای تئوری های خود استفاده کرده و سپس آن تئوری ها را با دستکاری به افتضاح کشیده و مبتذل می کنند. این قضاوت ما مبنی بر مقایسه ی نظرات تراب ثالث با نظرات این افراد است.

تئوری های مارکسیستی

2019

بخش دوم: رابطه ی متقابل حزب و تشکل های مستقل کارگری

بخش اول: رابطه ی متقابل حزب و تشکل های مستقل کارگری

بخش دوم: مسأله ی ساخت سیاسی در بدیل سوسیالیستی

بخش اول: مسأله ی ساخت سیاسی در بدیل سوسیالیستی

2018
نیازهای جنبش کارگری، تشکل سراسری کارگری و حزب انقلابی طبقه ی کارگر
2017

انقلاب اکتبر

2016

درباره ی امپریالیزم

وظایف کمونیست ها در رابطه با جنبش کارگری

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است؟

2015

اهمیت تشکل مستقل سراسری کارگری

مفهوم دوران در مارکسیزم

تجلیل سیاسی از شاهرخ زمانی و آینده ی جنبش کارگری در ایران

نیاز به حزب طبقه ی کارگر

2014

مناظره ی تراب ثالث با روبین ماکاریان در مورد دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا

2013

در باره ی سازمان سراسری کارگری

رشد سرمایه داری در ایران

درس های جنبش کارگری در انقلاب 1357

مناظره ی تراب ثالث با سعید سهرابی در مورد مجلس مؤسسان

درباره ی فلسفه ی مارکس

2012

درباره ی وجه تولید آسیایی

2008

استراتژی انقلابی

2007

بخش سوم - ادامه ی بحث درباره ی انقلاب اکتبر

بخش دوم - دلایل شکست انقلاب اکتبر

بخش اول - درس های انقلاب اکتبر

درباره ی چه باید کرد لنین

درباره ی تعریف طبقه ی کارگر

بخش دوم - درباره ی برنامه ی انقلابی

بخش اول - درباره ی برنامه ی انقلابی

2006

نبرد برای دموکراسی در ایران

سوسیالیزم چیست و چگونه ایجاد می شود

گفتگویی با دوستان و پاسخی به مفتریان

سوسیالیزم ما و سوسیالیزم آن ها

سوسیالیزم و دموکراسی

حق گرایش در احزاب سیاسی چپ سوسیالیستی

ضرورت ایجاد کمیسیون تحقیق چپ سوسیالیستی

مجلس مؤسسان - تجربه ی انقلاب روسیه

بخش دوم - ساختار سرمایه داری در ایران

بخش اول - ساختار سرمایه داری در ایران

سوسیالیزم و ملزومات انقلاب کارگری

رابطه ی دموکراسی با سوسیالیزم

بخش دوم - دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم

بخش اول - دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم

2005

درباره ی مرحله ی انقلاب

بخش دوم - مفهوم حزب پیشگام انقلابی طبقه ی  کارگر

بخش اول - مفهوم حزب پیشگام انقلابی طبقه ی  کارگر

مفهوم سوسیالیزم

مارکسیزم و فلسفه

2004

پیرامون رابطه ی مجلس مؤسسان و شوراها

تشکل مستقل کارگری