صادق هدايت: سه قطره خون

 

جلد و فهرست

سه قطره خون

گرداب

داش آکل

آينه شکسته

طلب آمرزش

لاله

صورتک ها

چنگال

مردی که نفسش را کشت

محلل

گجسته دژ

منبع: انتشارات آرش سوئد- استکهلم، تابستان 2002

بازنويس: داريوش آزادی

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1385

 

تاريخ و ادبيات