آرشيو: حميد حميد

 

چند فايل کتب و مقالات
تک فايل
نقد مکتب فرانکفورت
  کوششی در تبيين جان مايه مانيفست اصول ديالکتيک و نقد روابط مالکيت
  نهضت خرمدينی برگی از تاريخ سوسياليزم در ايران
 
آيا مارکسيسم مُرده است؟

در دفاع از تروتسکيزم

 

ديالکتيک در دفترهای ديالکتيکیِ تروتسکی

  لنين و سرشت تحليل واقعيت های تاريخی
 

دموکراسی و دين سالاری: کوششی در ترسيم حدود

تأملی در باب ماهيت و وظايف دموکراسی

 

«حکومت دموکراتيک دينی» و تضادهای آن

  علماء در اعلاميه ها