م. رازی،  م. شايق،  پرری اندرسون،  حميد حميد،  تروتسکی: در دفاع از تروتسکيزم

جلد کتاب و فهرست

 

پيشگفتار

 

استالينيزم و تروتسکيزم    (م. رازی)

 

شبح تروتسکيزم    (م. شايق)

 

تفسير تروتسکی از استالينيزم    (پرری اندرسون)

 

ديالکتيک در دفترهای ديالکتيکی تروتسکی    (حميد حميد)

 

استالينيزم و بلشويزم    (تروتسکی)

 

 "انقلاب دمکراتيک توده ای" يا انقلاب سوسياليستی    (م. رازی)