اسناد و مدارک در مورد شخصيت های سياسی و انقلابی

نيک بين دبيرکل حزب کمونيست ايران

آوتيس ميکائيليان (سلطانزاده)

هدايت امين بيگی

آقابابا يوسف زاده

سعيد سلطان پور

الکساندر کنستانتتيوويچ ورونسکی

پيشوای انقلاب ملل شرق(نريمانف)

جعفر پيشه وری

وارطان سالاخانيان

مرتضی علوی

کريستيان راکفسکی

آندره نين

 

 

 

اسناد و مدارک مهم

کشف تاریخی دستنوشته های اپوزیسیون چپ اسناد 1930

شرکت ايرانيان در انقلاب اکتبر (و. ن. پلاستون)

يک سند تاريخی درباره ی ميزا کوچک جنگلی

يک سند محرمانه درباره ی شورش کرونشتات

اطلاعيه شورای حاکم انقلابی مجارستان

 

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی