آرشیو: صمد بهرنگی

 کتب و مقالات

معرفی نويسنده

سالشمار صمد بهرنگی

در باره ی صمد بهرنگی

1338
عادت
1340

تلخون

1342
بی نام
 
1344
کندوکاو در مسائل تربيتی ايران
ديداری از روستاها
سه مقاله در باره ی دستورزبان آذربایجان
نظری به ادبیات امروز
 1345
الدوز و کلاغ ها
شعر و اجتماع
در باره ی پنج نمايشنامه
ادبيات و فولکلور آذربايجان
شاعر و منتقد (ترجمه ی بهرنگی)
1346
الدوز و عروسک سخنگو
کچل کفترباز
پسرک لبو فروش
 افسانه محبت
عاشيق شعری
ساری عاشيق
1347

ماهی سياه کوچولو

يک هلو و هزار هلو
24 ساعت در خواب و بيداری
ادبیات کودکان

آذربايجان در جنبش مشروطه

سخنی در باره ی درس تاريخ

چند حرف در باره ی شناخت
شاه اسماعیل خطائی
یادی از حیدربابای شهریار
نخستین تروپ های تئاتری در آذربایجان(ترجمه ی بهرنگی)

کوراوغلو و کچل حمزه

نيشخندها و ريشخندها
پوست نارنج
 

تاریخ درگذشت: 9 شهریور  1347

در سن 29 سالگی به دست عمال ساواک در آب های ارس کشته شد