صمد بهرنگی: چند حرف در باره ی شناخت

 

 

جلد و فهرست

شناخت جهان

در مرز علوم قديمه و دانش نو

اسکولاستيک، فلسفه ی قرون وسطايی و تحجر

لئوناردو داوينچی (1519-1452)

پير روسو

ويليام هاروی

کليسا، سنگ راه دانش ستاره شناسی نو

جوردانو برونو

زمين و آسمان در چنگال مشتی خرافات

تيکو براهه

کپلر

گاليله

سخن کوتاهی در باره ی شعور، فکر، زبان

بررسی کتاب ساختمان خورشيد

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات