صمد بهرنگی: نيش خندها و ريش خندها

 

جلد و فهرست

انگولک به آئين نامه ی دبستان ها

در حاشيه ی طرح تازه ی آقای دکتر صناعی

نوعی نويسندگی

انشاء نگاری

راهنمای شهر تبريز

قضيه ی نيش قبور

آقای چوخ بختيار

نسخه ی خوشبختی

هنر نزد ايرانيان است و بس

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384