صمد بهرنگی: آذربايجان در جنبش مشروطه

 

جلد و فهرست

يادداشت ناشر

مقدمه صمد بهرنگی

موقعيت

بازرگانی

فرهنگ

مذهب

وضع مردم

محمدعلی ميرزای وليعهد

انجمن ايالتی و مركز غيبی چه بود؟

حيدر عمواوغلو

فعاليت های انجمن ايالتی و مركز غيبی

حرف آخر

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات