صمد بهرنگی: پسرک لبو فروش و چند داستان ديگر

 

جلد و فهرست

پسرک لبو فروش

سرگذشت دانه ی برف

پيرزن و جوجه ی طلايی اش

دو گربه روی ديوار

سرگذشت دومرول ديوانه سر

آدی و بودی

قصه ی آه

بز ريش سفيد

به دنبال فلك

موش گرسنه

گرگ و گوسفند

منبع: کتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها (ناشر: کتاب ارزان 1998)چاپ اول

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات