صمد بهرنگی:  کوراوغلو و کچل حمزه

 

جلد و فهرست

پيشگفتار

کوراوغلو

حسن پاشا و کچل حمزه

کچل حمزه در چنلی بئل

فرار کچل حمزه از چنلی بئل

کوراوغلو و يارانش

انتقام کوراغلو از حسن پاشا و کچل حمزه

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات