صمد بهرنگی: کندوکاو در مسائل تربيتی ايران

 

جلد و فهرست

پيش گفتار

مدخل

چرا معلمِ خوب، حکم کيميا دارد؟

بازرسی فرهنگی و انواع و اقسام آن

تنبيه بدنی

مشکل کتاب های درسی

تدريس زبان فارسی در آذربايجان

روستا و روستازاده

زير ميکروسکوپ

منبع: انتشارات صدای معاصر- تهران- چاپ دوم 1379

بازنويس: ياشار آذری

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.iwsn.org/nashr.htm

آدرس پستی:BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1386

 

تاريخ و ادبيات