صمد بهرنگی: الدوز و کلاغ ها

 

جلد و فهرست

چند کلمه از الدوز:

پيدا شدن ننه کلاغه

آقا كلاغه را بشناسيم

عنكبوت های خوشمزه

داد و بيداد بر سر ماهی و حكم اعدام ننه كلاغه

ننه كلاغه خيلی چيزها می داند و از مرگ نمی ترسد

ديدار كوتاهی با ياشار

اعدام ننه كلاغه

خواب پريشان اولدوز

درد دل آقا كلاغه و چگونه ننه كلاغه گرفتار شد

خانه قرق می شود

روزهای پريشانی و نگرانی ، گرسنگی و ترس

نقشه برای آزاد كردن آقا كلاغه

قتل برای آزادی آقا كلاغه از زندان

بچّه های عاقل پدر و مادرهای نادان را دست می اندازند

برف، سرما، بيکاری و انتظار

 نذر و نياز جلو مرگ را نمی گيرد. يادی از ننه کلاغه

 زمستان سخت می گذرد

 بوی بهار

چه كسی زبان كلاغ ها را بلد است؟

بازگشت كلاغ ها

فرار برای بازگشت، قرار فرار

ننه بزرگ راه و روش فرار را ياد می دهد

كلاغ ها تلاش می كنند بچّه ها به جان می كوشند كارها پيش می رود

همسفر اولدوز

دزدی ماهی، دزدان پشم، دعاهای بی اثر

 ياشار از ننه اش اجازه می گيرد قضيه ی سگ زبان نفهم

روز حركت

آنهايی كه از دل ها خبر ندارند، می گويند: اولدوز ديوانه شده است!

ننه ی خوب و مهربان

حركت، اولدوز در زندان

پستانك ها را دور بيندازيد! به ياد دوستان شهيد و ناكام

سر آن كوه ها. شهر كلاغ ها. كلاغ های كوه نشين

نامه ای به دوستان

منبع: قصه های صمد بهرنگی: کتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها (ناشر: کتاب ارزان 1998)چاپ اول

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات