صمد بهرنگی: هنر و ادبيات

 

جلد و فهرست

شعر و اجتماع

نظری به ادبيات امروز

ادبيات کودکان

شاعر و منتقد

در باره ی پنج نمايش نامه

ادبيات و فولکلور آذربايجان

مشخصات قهرمان در افسانه های آذربايجان

عاشيق شعری

ساری عاشيق

شاه اسماعيل خطائی

يادی از حيدر بابای شهريار

نخستين تروپ های تئاتری در آذربايجان

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات