صمد بهرنگی: سه مقاله در باره ی دستور زبان

 

جلد و فهرست

دستور زبان کنونی آذربايجان

آذربايجان ديلينه مخصوص صرف و نحو

ماضی و مضارع در جريان

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات