صمد بهرنگی: ديداری از روستاها

 

جلد و فهرست

کو خالی دهی در شوره زار

يک نظر

کار و بار

يک گفتگو

فرهنگ و بهداشت

همراه باريکه آب

خصوصيت های مشترک روستاها

باش سوما (صومعه عليا)

گله داری و کشاورزی

آشاغی سوما

بيلگاوا

مووالی

کؤش سفر

ساری قيه

زندگی و کار

آشاغی چيلان

طرز زندگی، عصر نوسنگی

زمين، آب، گشت و کار

چينار

تا ده

و خود ده

کشت و کار، زندگی

خانه ها و کوچه ها

فرهنگ، بهداشت

مدرسه ده

منبع: انتشارات روزبهان سال 1342 مجموعه مقاله های صمد بهرنگی

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات