صمد بهرنگی: افسانه محبت

 

جلد و فهرست

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

منبع: قصه های صمد بهرنگی: کتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها (ناشر: کتاب ارزان 1998) چاپ اول

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK 

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1383

 

تاريخ و ادبيات