احمد شاملو: نگرانی های يک شاعر

جلد و فهرست

نگرانی

به اسم گِئومات و مشهور به غاصب

حالا ببينيم قضيه ی ضحاک چيست

شخصیت واقعی فردوسی

بگذاريد حقيقت تلخ تری را بهتان بگويم

سخن کوتاه کنم

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN , London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات