صادق هدايت: کاروان اسلام

 

جلد و فهرست

کاروان اسلام

نمايشگاه شرقی

نوشتگاه ميسر

منبع: انتشارات نسيم سوئد- استکهلم، مه 1998-ارديبهشت 1377

بازنويس: داريوش آزادی

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1385

 

تاريخ و ادبيات