برتولت برشت

روشن فکران و مبارزه ی طبقاتی

سرود وصله و قبا

 

آدرس اينترنتی کتاب خانه: http://www.iwsn.org/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

بازگشت به صفحه اول