مصاحبه های سارا قاضی

تلویزیون دریچه: بخش سوم: رشد فاشیزم در سطح بین المللی 2017/04

تلویزیون دریچه: بخش دوم: سرمایه داری جهانی و تأثیرش بر طبقه ی کارگر 2017/03

تلویزیون دریچه: بخش اول: زن در گذر سرمایه داری معاصر 2017/03

رادیو پیام کانادا: در مورد مذهب و زن 2013/02

سرخط خبرها از رادیو پیام کاندا|: در مورد خشونت علیه زنان 2015/05

رادیو پیام کانادا: در مورد جنبش زنان و برهنگی اعتراضی 2013/03

 

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی