ترجمه های سارا قاضی
نويسندگان
علیه بوروکراسی[دیوانسالاری] پیشرو و غیرپیشرو لئون تروتسکی
تحولات اخلاقی لئون تروتسکی
استالین به دنبال مرگ من است لئون تروتسکی

کشف تاریخی دستنوشته های «اپوزیسیون چپ»

ولادیمیر فولکوف و کلارا وایس

بوروکراتیزم و جناح ها (یا فراکسیون ها)

لئون تروتسکی
ترازنامه ی پایان حوادث لئون تروتسکی
سؤقصد 24 مه به جان تروتسکی لئون تروتسکی
نامه به هِرالد تریبیون لئون تروتسکی
برخی سئوالات درباره ی مسائل آمریکا لئون تروتسکی
جنگ جهانی دوم لئون تروتسکی
بناپارتیزم، فاشیزم و جنگ لئون تروتسکی
درباره ی مسأله ی یهود لئون تروتسکی
(مجله) "نیشن" آب زیرکاه" لئون تروتسکی
درباره ی نقشه ی توسعه ی ژاپن لئون تروتسکی
درباره ی «سوسیالیست» متحد چامبرلن لئون تروتسکی
درباره ی  خدمت اجباری لئون تروتسکی
بدبختی یک روشنفکر لئون تروتسکی
ممانعت حزب کمونیست مکزیک از ادامه ی  دروغی نو لئون تروتسکی
خطاب به دوستان سخاوتمند. دو نامه لئون تروتسکی
درباره ی خرده بورژوای هرزه لئون تروتسکی
نامه به ث. چارلز لئون تروتسکی
فکر دیگری درباره ی خدمت اجباری لئون تروتسکی
به «پادگان کوچک ما» خوش آمدید لئون تروتسکی
مارکسيزم دوران ما لئون تروتسکی
سوسياليزم يا نئوليبراليزم ارنست مندل
طبقه ی کارگر و انقلاب دوم چين اليزابت ميل وارد
مارکسيزم و مسأله ی ملی آلن وودز
تزهائی در باره ی ستم بر زنان Power Workers

هيئت های زنان و مبادی جنبش زنان در ايران

ويليام مورگان شوستر

مائوئيست های نپال عقب نشينی عظيمی نموده به دولت بورژوازی پيوستند پابلو سانچز