ترجمه های سارا قاضی

ترجمه هایی از لئون تروتسکی

مانیفست بین الملل چهارم درباره ی جنگ های امپریالیستی و انقلاب جهانی پرولتاریا

علیه بوروکراسی[دیوانسالاری] پیشرو و غیرپیشرو

تحولات اخلاقی

استالین به دنبال مرگ من است

بوروکراتیزم و جناح ها (یا فراکسیون ها)

ترازنامه ی پایان حوادث

سؤقصد 24 مه به جان تروتسکی

نامه به هِرالد تریبیون

برخی سئوالات درباره ی مسائل آمریکا

جنگ جهانی دوم

بناپارتیزم، فاشیزم و جنگ

درباره ی مسأله ی یهود

(مجله) "نیشن" آب زیرکاه"

درباره ی نقشه ی توسعه ی ژاپن

درباره ی سوسیالیست متحد چامبرلن

درباره ی خدمت اجباری

بدبختی یک روشنفکر

ممانعت حزب کمونیست مکزیک از ادامه ی  دروغی نو

خطاب به دوستان سخاوتمند. دو نامه

درباره ی خرده بورژوای هرزه

نامه به ث. چارلز

فکر دیگری درباره ی خدمت اجباری

به پادگان کوچک ما خوش آمدید

مارکسيزم دوران ما

انقلاب ما جنگ یا صلح؟

دو چهره

درگیری در حال رشد

درباره ی کمون پاریس

در آستانه ی یک انقلاب

سند تاناکا

ماهیت انقلاب روسیه

طبقه، حزب و رهبری

بناپارتیزم، فاشیزم و جنگ

 

 

 

 

سایر ترجمه ها

کارگران صنعتی جهان

جیمز پی. کانن

سوسياليزم يا نئوليبراليزم

ارنست مندل

کشف تاریخی دستنوشته های اپوزیسیون چپ

ولادیمیر فولکوف و کلارا وایس

طبقه ی کارگر و انقلاب دوم چين

اليزابت ميل وارد

مارکسيزم و مسأله ی ملی

آلن وودز

تزهائی در باره ی ستم بر زنان

Power Workers

هيئت های زنان و مبادی جنبش زنان در ايران

ويليام مورگان شوستر

مائوئيست های نپال عقب نشينی عظيمی نموده به دولت بورژوازی پيوستند

پابلو سانچز

 

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی