م. رازی: سازمان يابی کارگران پيشرو

htm

جلد کتاب و فهرست

 

1- تشکل کارگری عليه سرمايه داری: از چه نوعی؟

(ملاحظاتی بر مواضع محسن حکيمی)

حزب به مثابه سازمانده انقلاب کارگری

ضرورت کسب آگاهی طبقاتی

ضرورت انجام  سازماندهی مخفی و مقابله با بورکراسی

حفظ استقلال و تشکيل جبهه واحد کارگری

رعايت اصول دمکراتيک  و مرکزيت

جمع بندی:

 

2- جدايی تشکل مستقل کارگری از دولت و احزاب

 

3- طبقه کارگر و حزب پيشتاز

ريشه های تاريخی حزب پيشتاز انقلابی

اهميت برنامه پرولتاريا

مسئله آگاهی طبقاتی

حزب پيشتاز انقلابی و نظريات مارکس و انگلس

آگاهی طبقاتی از بيرون يا درون ؟

هسته های مخفی  و بورکراسی

وجه  تمايزحزب پيشتاز انقلابی با  احزاب توده ای

رعايت دمکراسی در حزب کارگری

حفظ استقلال و اتحاد با ساير گرايش ها

 

4- مطالبات کارگری در دوره آتی

 

5- آيا بايد در سنديکاهای صنفی شرکت کرد؟

 

6- ملاحظاتی در مورد قدرت کارگری در انقلاب آتی

کارگران ايران و انقلاب

مبارزه برای قدرت سياسی

بورژوازی و امپرياليزم

تکاليف آتی کمونيست ها

 

7- ياداشت هايی در مورد اعتصاب: نطفه های اوليه قدرت کارگری

آگاهی و انقلاب پرولتری

 

8- نکاتی در باره براندازی رژيم و قدرت کارگری

 

9- به مناسب اول ماه مه: يادداشتهايی در مورد مطالبات کارگری

تحولات نوين در نظام سرمايه داری و جنبش کارگری

مطالبات محوری کارگران برای مقابله با تهاجم نوين سرمايه داری

 

10- اول ماه مه و اپوزيسيون چپ

 

11- فراخوان بين المللی در دفاع از حقوق کارگران ايران،

سازمان بين المللی کار و قانون کار

ماهيت سازمان بين المللی کار

احيای نظام سرمايه داری ُمدرن در ايران

قانون کار مرتبط با نظام سرمايه داری

مطالبات کارگران برای تدارک حاکميت شورايی

 

12- چرخش اروپا، ماهيت رژيم و چشم انداز جنبش کارگری

علل چرخش سران اروپا

اختلاف اروپا با آمريکا

اصلاح طلبان  رژيم

موضع گيری رژيم در مقابل چرخش اروپا

چشم انداز جنبش کارگری

نظريات انحرافی در اپوزيسيون کارگری

 

13- ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟

از کارگران بازنشسته تا کارگران پيشرو

تشکل های مستقل کارگری: زرد يا سرخ؟

کنترل کارگری يا کنترل بورژوايی؟

 

14- قانون کار آنها و مطالبات ما

انگيزه واقعی تغيير قانون کار چيست؟

آيا پيشنهاد دهندگان صلاحيت تغيير قانون کار را دارند؟

مطالبات اساسی کارگران کدامند؟

 

15- هرج و مرج بورژوايی يا نظم کارگری؟

نقدی به مواضع حزب کمونيست کارگری ايران

کارگران ايران و انقلاب

مبارزه برای قدرت سياسی

بورژوازی و امپرياليزم

سناريوی سرخ

تکاليف آتی کمونيست ها

 

16-رفرم يا انقلاب؟

نکاتی در باره ی اصلاح گرايی، حاکميت بورژوايی و قدرت پرولتری

تخيل گرايی اصلاح گرايان

کنترل کارگری و مديريت کارگری

نطفه های اوليه قدرت کارگری

آگاهی و انقلاب پرولتری

 

17- اصلاح گرايان و تشکل های مستقل کارگری

اختلاف های درونی هیئت حاکم

سياست امپریاليزم در قبال رژيم

آغاز رودرویی کارگران با رژيم

تشکل های مستقل کارگری

محافل کارگری و رهبری انقلاب آتی

 

18- تشکلات مستقل کارگری و حزب پیشتاز انقلابی

مفهوم مارکسیستی تشکلات مستقل کارگری

 

19- استقلال کارگران از اصلاح گرايان ضروری است!

مسئله استقلال کارگران حائز اهميت است

از مطالبات صنفی و دمکراتيک بايد فراتر رفت

تشکيل جبهه سوم برای کسب حقوق دمکراتيک

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی