مصاحبات مازيار رازی

htm

 

جلد و فهرست

 

میز گرد رادیو همبستگی: با حضور مريم خراسانى، محسن حكيمى و مازيار رازى

 

مصاحبه با سايت گزارشگران 

 

مصاحبه  با مجله ی نگاه

 

مصاحبه  با رادیو همبستگی

 

مصاحبه  با رادیو روژهه لات

  

مصاحبه با سايت جوان سوسياليست

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی