مازيار رازی: در دفاع از مارکسيزم

htm

جلد کتاب و فهرست

پيشگفتار

نکاتی در باره  اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

مرحله انقلاب چه نيست

نقش شوراهای کارگری  در انقلاب آتی و ضرورت تشکيل مجلس مؤسسان

چشم اندازانقلاب: بورژوائی يا پرولتری؟

رفرم و انقلاب

"نوآوری" يا اصلاح گرائی؟

دمکراسی از چه قماشی؟

چشم انداز جنبش کارگری و چرخش اروپا

چشم انداز براندازی

راه کارگر در راه رفُرم

تشکل های مستقل کارکری و کنترل کارکری

مسئله حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

هرج و مرج بورژوائی يا نظم کارگری؟

در باره شعار جمهوری دمکراتيک انقلابی

استقلال کارگران از اصلاح گرايان ضروری است

"انقلاب دمکراتيک توده ای" يا انقلاب سوسياليستی

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی