مازيار رازی:  انقلاب و ضدانقلاب در آمریکای لاتین

htm

جلد کتاب و فهرست

در مورد وضعيت سياسی آمريکای لاتين- گفت گوی راديو همبستگی با مازيار رازی

توهم نسبت به چاوز یا عدم درک تاکتیک های کمونیستی (با ضمیمه ها)
سوسياليزم انقلابی و مبارزه مسلحانه

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی