سخنی با جوانان سوسياليست در باره ی سازمان يابی

 

htm

sadaha

فعاليت مخفی وعلنی

کارگر روشنفکران

چگونگی تشکيل نهادهای کارگری

قدرت گيری طبقه کارگر

شعارها و مطالبات اجتماعی

تشکلات مستقل کارگری و حزب

 

 

مصاحبه با: مازيار رازی 

 

نوشته ای  که مشاهده می کنید مصاحبه ای است  با رفیق م- رازی در مورد مسأله جوانان که در اختیار سایت جوان سوسیالیست قرار گرفته است.     (مهر 1382)

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی