م. رازی: کمونيزم و حزب کمونيست کارگری

htm

جلد کتاب و فهرست

 

پيشگفتار

کمونيزم و "حزب کمونيست کارگری"1

 

چرا نبايد به حزب کمونيست کارگری پيوست؟

از کوزه همان برون تراود که در اوست!

مسئله ی ورود آگاهی از برون به درون

اول، در مورد نقش پيشروی کارگری

دوم، کمونيست ها به مثابه پيشروان طبقه کارگر

مسئله برنامه انقلابی

فعاليت های خارج از کشور

حاشيه نشينان چه کسانی اند؟

اتحاد فعالان جنبش کارگری

 

حزب مورد نياز کارگران کدامست؟

سخنی با فعالان حزب کمونيست کارگری

سازماندهی کارگران برای براندازی يا تدارک کودتا

نظر لنين در مورد انتقال آگاهی از بيرون به درون طبقه کارگر

ماهيت يک حزب بايد با شکل آن منطبق باشد

 

هرج و مرج بورژوايی يا نظم کارگری؟

نقدی به مواضع حزب کمونيست کارگری ايران

کارگران ايران و انقلاب

مبارزه برای قدرت سياسی

بورژوازی و امپرياليزم

سناريوی سرخ

تکاليف آتی کمونيست ها

 

ويروس هايی که زير آفتاب رشد بادکنکی می کنند و سپس می ميرند!

مسأله ی کسب قدرت سياسی

نظريات رهبرحزب در تقابل با بلشويزم

انقلاب کارگری بدون کارگران پيشرو؟

کسب قدرت بدون شوراهای کارگری

 

سناريوی زرد  حزب کمونيست کارگری

برنامه حزب در مورد انقلاب و اصلاحات

 

مسئله حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

دمکراسی يک اصل کمونيستی

نظريات لنين و تز اجبار تاکتيکی

مليت های تحت ستم در ايران

مسئله ملی در کردستان

 

کمونيزم آنها و کمونيزم ما

مرحله انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم

ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا

 

نقدی به تز سرمايه داری دولتی

پيشگفتار

در دفاع از بلشويزم عليه منشويزم

مارکسيسم غلام کشاورز و مسأله شوروی

مارکسيسم کشاورز و نظريات لنين 1921

مارکسيسم کشاورز و ونظريات لنين 1922

مارکسيسم کشاورز و افسانه سرمايه داری دولتی

مارکسيزم کشاورز يا مِنشويزم

منشويزم و مارکسيسم حکمت

 

زنان نبايد مرعوب حزب کمونيست کارگری شوند!

در مورد سازمان مستقل زنان

در باره فمينيزم

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی