مازيار رازی: در دفاع از حزب لنینی

 htm

 

جلد کتاب و فهرست

حزب ابزار  برافروختن اخگر به شعله

در دفاع از سوسیالیزم انقلابی، علیه رادیکالیزم خرده بورژوایی

تشکل کارگری عليه سرمايه داری: از چه نوعی؟

ملاحظاتی بر مواضع محسن حکيمی

طبقه ی کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی

گفتگو با مجله نگاه

حزب پیشتاز انقلابی

بخشی از اهداف و اصول سوسیالیست های انقلابی

"حزب كمونيست كارگری يا حزب كارگران كمونيست" يا "حزب پيشتاز انقلابی"؟

 (نقدی به یداله خسرو شاهی)

چرا "سر معمار" حق تقدم می خواهد؟

(نقدی به یداله خسرو شاهی)

چند نكته در باره ی تشكل های مستقل و حزب كارگری

حزب مورد نياز کارگران کدامست؟

سخنی با فعالان حزب کمونيست کارگری

ضمیمه

اصول تشکيلاتی حزب

تز تشکيلات و ساختمان احزاب کمونيستی مصوبه

سومين کنگره کمونيست بين الملل (کمينترن) در1921

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی