مازیار رازی: علیه انحرافات فرصت طلبانه و فرقه گرایانه در جنبش کارگری ایران

 htm

جلد و فهرست

پيشگفتار به جزوه لنین (چپ روی در کمونیزم)

طبقه ی کارگر: سازمان یابی توده ای و حزبی

آقای محسن حکیمی، سنگ بزرگ علامت نزدن است!

آقای جعفرعظیم زاده، کدام گام های عملی؟

فرصت طلبان و فرقه گرايان در اپوزيسيون چپ (نقد حزب کمونیست کارگری و پیک انترناسیونالیست)

اتحاد عمل نيروهای چپ کارگری يا "اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم" (نقد محمد رضا شالگونی)

در باره ی سازماندهی جنبش کارگری (نقد ع. ناصر)

چشم انداز جبش کارگری (نقد یداله خسروشاهی)

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی