مازيار رازی: امپرياليزم و مسأله ملی

htm

جلد کتاب و فهرست

1- تهاجم نظامی یا چانه زنی؟

2- چشم امید چپ گرایان کُرد به امپریالیزم نباید باشد!

3- جمهوری دموکراتيک انقلابی

4- مسئله حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

5- اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

6- آیا تهدید بوش علیه ایران واقعی است؟

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی