مازيار رازی: درس های انقلاب ايران و چين

htm

جلد و فهرست

 

پيشگفتار - مازیار رازی

 

ارزیابی درس های قيام بهمن 1357- مازیار رازی

ضميمه: قيام های بهمن ماه و پيامدهای آن

  

دليل شکست انقلاب دوم چين (27- 1925)- مازیار رازی

 

طبقه کارگر و انقلاب دوم چين- اليزابت ميل وارد (ترجمه سارا قاضی)

 

درسی از پيروزی انقلاب سوم چين (1949) - مازیار رازی

  

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی