فايل نامه ها و کامنت ها

آرشيو: دوری از روش کار استالينيستی و مائوئيستی و مسأله ی بوروکراسی

جواب نامه ها

شاهکار شيوه ی استالينيستی مصطفی شعاعيان

سخنی با دوستان "مائوئیست"

اراده خردمند
فرياد خلق

جايگاه واقعی نيروهای تروتسکيستی، استالينيستی و مائوئيستی در مبارزه ی طبقاتی

ياشار آذری
سايت آذرخش

از کوزه همان طراود که در اوست

ياشار آذری

يک روش از کار استالينيستی

ياشار آذری
  مقايسه ی دو ترجمه از بيانيه ی کمونيست ياشار آذری
  يک برخورد آنارشيستی تحت لوای مارکسيزم ياشار آذری
  يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی ياشار آذری
 

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

ياشار آذری
سعيد اميری بوروکراسی پديده ای کوچک و بی اهميت يا مسأله ای بزرگ و تعيين کننده؟ ياشار آذری
رفيق حميد عدم مبارزه با بوروکراسی معضل پيشروی کارگری انقلابی ياشار آذری