آرشيو: کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

اطلاعیه شماره 6 انشعاب ساختگی مازیار رازی و شرکاء از همدیگر
پاره ای از مواضع ما در گذشته و حال

 اصول و اهداف کميسيون

اطلاعيه شماره 5 جواب به دروغ ها و افتراهای مازيار رازی
جمعبندی کتابِ دلایل شکل گیری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
موضعِ کمیسیونِ مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

دلایل شکل گيری کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری[کتاب]

اطلاعيه شماره 4   معرفی کتاب
اطلاعيه شماره 3 خطاب به جنبش کارگری -سوسياليستی/کمونيستی ايران

اطلاعيه شماره 2 قتل شاهرخ زمانی هشداری به تمام کارگران پيشرو فعال و انقلابی

اطلاعيه شماره 1 جواب اطلاعيه ی ميليتانت

اعلام موجوديت

اطلاعيه انشعاب
مؤلفه پنچم