آرشيو: کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

اطلاعیه شماره 14 وقتی جای صداقت و منطق خالی است و ریاکاری در دستور کار است!ب 
اطلاعیه شماره 13 آیا این باجی که افراد و سازمان های چپ برای ماندن به صورت علنی در ایران باید پرداخت کنند، یا
اطلاعیه شماره 12 بوروکراسی سلاح سرکوب آزادی بیان
اطلاعیه شماره 11 خزعبلات فرشید فریدونی

التقاط فرهنگ خرده بورژوایی و بوروکراسی استالینیستی

اتحاد مقدس ضدانقلابیون استالینیست در لباس انقلابی

مصاحبه با رفیق بهروز رضوانی بخش دوم  mpf4
مصاحبه با رفیق بهروز رضوانی بخش دوم  pdf
مصاحبه با رفیق بهروز رضوانی بخش اول  mpf4
مصاحبه با رفیق بهروز رضوانی بخش اول  pdf
اطلاعیه شماره ی 10 جوسازی و شانتاژ
فاشیزم نو یا سوسیالیزم
اطلاعیه شماره 9 مقایسه ی حق آزادی بیان با حق سانسور
اطلاعیه شماره 8  به مناسبت احکام حبس غیرقانونی هفت تن از مدافعان حقوق کارگری
اطلاعیه شماره 7  فحاشی و توهین ابزار سرکوب خرده بورژوائی ضدانقلاب   
اطلاعیه شماره 6 انشعاب ساختگی مازیار رازی و شرکاء از همدیگر
پاره ای از مواضع ما در گذشته و حال

 اصول و اهداف کميسيون

اطلاعيه شماره 5 جواب به دروغ ها و افتراهای مازيار رازی
جمعبندی کتابِ دلایل شکل گیری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
موضعِ کمیسیونِ مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

دلایل شکل گيری کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری[کتاب]

اطلاعيه شماره 4   معرفی کتاب
اطلاعيه شماره 3 خطاب به جنبش کارگری -سوسياليستی/کمونيستی ايران

اطلاعيه شماره 2 قتل شاهرخ زمانی هشداری به تمام کارگران پيشرو فعال و انقلابی

اطلاعيه شماره 1 جواب اطلاعيه ی ميليتانت

اعلام موجوديت

اطلاعيه انشعاب
مؤلفه پنچم