ترجمه های ژاله سهند
  نويسندگان
بحثی ضروری با رفقای سندیکالیست ما 1923 لئون تروتسکی
برعلیه جناح راست 1929 لئون تروتسکی
اشتباهات عناصر راستگرای اتحادیه ی کمونیستی در مورد مسئله اتحادیه ی کارگری 1931 لئون تروتسکی
مسئله سیاهپوستان در آمریکا 1933 لئون تروتسکی
اگر آمریکا باید کمونیستی شود 1934 لئون تروتسکی
سکتاریزم، سنتریزم و بین الملل چهارم 1935 لئون تروتسکی
بیاموزید که بیاندیشید 1938 لئون تروتسکی
آزادی مطبوعات و طبقه ی کارگر 1938 لئون تروتسکی
در مورد ناسیونالیزم سیاهپوستان 1939 لئون تروتسکی
مسئله اوکرایین 1939 لئون تروتسکی
استالین و ایران 1946 انترناسیونال چهارم
برخورد مارکسیستی در مورد حمله به ایران 1941 آلبرت گلدمن
انقلاب روسیه و مبارزات سیاهپوستان در ایالات متحده 1959 جمیز پ. کانن
سیاست امپریالیستی در ایران 1946 ج. ر. جانسون
تهدید استالینیستی برای کارگر جهانی 1946 ج. ر. جانسون
انحلال مجلس مؤسسان - لنین- تروتسکی