آرشيو: محمد اشرفی

با دلالان سازش طبقاتی مقابله کنیم

چرا گرایش مارکسیست های "انقلابی" به جلو می دود؟

برای شناخت شاهرخ زمانی از چه مواردی، استفاده کنیم؟

برای ساختن حزب نقد وضعیت موجود را، از کجا باید شروع کرد؟

قابل توجه دوستان "فعالان کارگری ضدسرمایه داری گیلان"

کدام تشکل سراسری کارگری: وابسته یا مستقل؟

همکاری با آیت نیافر در رابطه با انتقال تجربه

ضمیمه ی نشریه ی شماره ی۳: با دقت بخوانیم و با دقت نقد کنیم !!!

مبارزه ی کارگران بافق تاکيديست، بر ضرورت تاريخی تشکل های سراسری

جوابی به برخی از سوالات آقای محمد رستگار

کارگران خود را به اسانلو نفروشید!!!

همه ی تسهیلات برای ساختن هسته ها

مصاحبه ی مجله ی آرش در رابطه با جنبش کارگری

اسانلو به صف دشمنان پیوست!!!

وظیفه ی انقلابی ما، دفاع از جمع در مقابل فرد است!!!

سؤاستفاده و انکار، هر دو دشمنی با لنینیزم است

افکار ناصر اصغری بخشی از تراوشات "انقلاب انسانی"

چند کلمه با رفیق فتاحی، برای روشن تر شدن بحث

رهبری فردی یا سازمانی، کدام علمی است. مشکل اخیر کمیته ی هماهنگی از کجا سرچشمه می گیرد؟

مصطفی صابر و "انقلاب ١٣٨٨"!!!

هیچ راهی نیست، جزء سوسیالیزم

 صندوق همبستگی با کارگران ایران حمایت کنیم

پیامی به احزاب، سازمان ها و نهادهایی که نشست مشترک داشتند

از سعید رستمی کارگر افغانی حمایت کنیم!!!

اتحاد عمل کارگری