پری اندرسون: حدود و امکانات عمل اتحاديه صنفی

 

جلد و فهرست

 

حدود و امكانات عمل اتحاديه های صنفی

محدوديت ها و انتقادها

 

دست اندازی به حيطه نظارت

اشغال كارخانه ها 

اعتصاب عمومی

جابجائی نقش ها: احزاب و اتحاديه ها

 

آينده

1- پيكارجوئی صنعتی

2- منطق سياسی

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ و ادبيات مارکسيستی