آرشيو: لئون تروتسکی

 کتب و مقالات

1901
در باره‌ی خوش‌بينی و بدبينی، در باره‌ی سده‌ی بيستم و بسياری چيزهایِ ديگر
1904
پرولتاريا و انقلاب
1906

نتايج و چشم اندازها

1907
شورا و انقلاب
1909
ورشکشتگی ترور فردی
1911

چرا مارکسيست ها با ترور فردی مخالف هستند

1914
مانيفست زيمروالد
1917

انقلاب ما جنگ یا صلح؟

دو چهره

درگیری در حال رشد

در باره ی کمون پاریس
در آستانه ی يک انقلاب
دموکراسی، پاسيفيزم و امپرياليزم
1918
اصول دموکراسی و ديکتاتوری پرولتاريا
اول ماه مه و بين الملل
1919
کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ
1920

پاسخ تروتسکی به ميرزا کوچک خان جنگلی (سند تاريخی)

مارکسيزم و تروريزم
1921
کمون پاريس
مانيفست روز جهانی کارگر
موجِ مَد: بزنگاه اقتصادی و جنبش کارگری جهانی
1922
يک برنامه ی کارگری رزمنده برای حزب کمونيست فرانسه
تبليغات ضدمذهبی
نامه تروتسکی به شورای نويسندگان زير درفش مارکسيزم
مشاهدات عام در باره ی جبهه ی واحد
بيانيه ی تروتسکی پيرامون افشای معاهدات محرمانه
سخنرانی به افتخار انترناسيونال کمونيست
چشم اندازهای انقلاب
1923
تحولات اخلاقی

بوروکراتیزم و جناح (یا فراکسیون ها)

ودکا، کليسا، سينما
از خرده کاری بپرهيزيد
پيکار با بی فرهنگی
قدرت شورائی و مسأله ی ملی
وظائف تعليمات کمونيستی
مناظره ای با سنديکاليست ها
در باره ی انقلاب آلمان: سخنرانی برای کارگران فلزکار مسکو
1924
علیه بوروکراسی[دیوانسالاری] پیشرو و غیرپیشرو
لنين درگذشت، ترجمه ی استالينيستی، لنين مرده است
لنين مرده است

شوراها و حزب در انقلاب پرولتری

باری ديگر در باره ی شوراها و حزب در يک انقلاب پرولتری (ترجمه دوم)
1925

ساخت سوسياليزم به معنی رهايی زنان از بندها و حمايت از مادران است

1926
اعتصاب عمومی
تزهائی در باره ی انقلاب و ضدانقلاب
1927

اپوزيسيون روسيه (پرسش و پاسخ)

1928

بين الملل سوم پس از لنين

1929

نامه ای به تروتسکيست های آمريکا

 تروريزم و مارکسيزم

کارل رادک و اپوزيسيون

کمونيزم و سنديکاليزم

1930
تاريخ انقلاب روسيه  جلد اول
تاريخ انقلاب روسيه  جلد دوم
تاريخ انقلاب روسيه  جلد سوم
نقش من در انقلاب اکتبر
زندگی من
1931

انقلاب مداوم

تلمان و انقلاب مردمی

يک افترا!

نامه به پراودا
شوراهای کارخانه و کنترل کارگری بر توليد
نامه ای درباره ی انقلاب اسپانيا

خصلت انقلاب (انقلاب اسپانيا در دستور روز اپوزيسيون چپ)

اسپانيا: در باره ی شعار شوراها

برای انقلاب اسپانيا: ده فرمان کمونيست های اسپانيا

نُه دهم فعاليت های ما برای انقلاب در اسپانيا

برای وحدت کمونيستی در اسپانيا

اسپانيا: نقش اعتصابات در يک انقلاب

خصلت انقلاب
تروتسکی پيرامون اپوزيسيون و حزب در اسپانيا

مسأله ی ملی در کاتالونيا

موقعيت انقلابی چيست؟

1932

در باره ی بحران اقتصادی آمريکا

پيرامون حزب کارگر در آمريکا

اولتيماتوم گرايی بوروکراتيک

نامه از پرينکيپو
روابط خانوادگی در شوروی
گفتگو با تروتسکی درباره ی وضعيت جهان

در دفاع از انقلاب روسيه

 1933

خودکشی دختر من

تحريفات جديد استالينيست ها

محرک فاشيزم، بحران اقتصادی و اجتماعی است (گفتگوی ژرژ سيمنون با لئون تروتسکی)

فاشيزم و شعارهای دموکراتيک
چشم اندازهای آلمان

آزمايش روزولت و کنترل کارگری

1934
يک برنامه ی اقدام برای فرانسه

جنگ و انترناسيونال چهارم

اگر آمريکا کمونيستی شود

1935
روزا لوکزامبورگ و بين الملل چهارم

يادداشت های روزانه

روسيه و پرولتاريای جهانی

درس های اکتبر

استالين چگونه اپوزيسيون را شکست داد

1936
اخراج بيست هزار نفر مخالف از حزب کمونيست شوروی
وظايف انترناسيونال چهارم در اسپانيا
چگونه لنين مارکس خواند
انقلابی که به آن خيانت شد
1937

استالينيزم و بلشويزم

بيانيه ی کمونيست در عصر حاضر

تلگرام تروتسکی به کميسيون
درباره ی سانتراليزم دموکراتيک و رژيم
درس های اسپانيا: آخرين هشدار
1938
قيل و قال بر سر کرونشتات
ضروری است که بوروکراسی و آريستوکراسی نوين را از شوراها بيرون برانيم
توضيحاتی بيش تر پيرامون سرکوب گرونشتات
مبارزه ی ضدامپرياليستی، کليد رهائی است
مباحثاتی با تروتسکی پيرامون برنامه ی انتقالی
آزادی مطبوعات و طبقه ی کارگر

اخلاق آن ها و اخلاق ما

 برنامه ی انتقالی برای انقلاب سوسياليستی

مانيفست پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی

پيرامون مسأله ی ملی
درباره ی بنيانگذاری انترناسيونال چهارم

ملی کردن صنايع و مديريت کارگری (اولين ترجمه)

صنعت ملی شده و مديريت کارگران (دومين ترجمه)

برای مبارزه با فاشيزم، با امپرياليزم مبارزه کنيد

1939
تراژدی اسپانيا
لنين پيرامون امپرياليزم
سه بينش از انقلاب روسيه
الفبای ديالکتيک ماترياليستی
اسپانيا، استالين و يژوف

تنها کارگران قادر به توقف جنگ هستند

باری ديگر در باره ی علل شکست در اسپانيا
مرگ کروپسکايا
چرا پذيرفتم در کميته ی دايز حاضر شوم
مارکسيزم دوران ما

در  مورد "بحران مارکسيزم"

نامه ی سرگشاده به کارگران هند

1940
ترازنامه پایان حوادث
نامه به کارگران اتحاد جماهير شوروی
عقب ماندگی سياسی کارگران آمريکا

ما مسیرمان را عوض نمی کنیم!

سوءقصد 24 ماه مه به جان تروتسکی
چين و انقلاب روسيه
نامه به هرالد تریبیون
برخی سئوالات درباره ی مسائل آمریکایی

 سند تاناکا

کمینترن و ریاست سیاسی دولتی
نقش کرملين در جنگ
ماهیت انقلاب روسیه
... آنطوری که پلخانف، لنین و تروتسکی پبش بینی می کردند
سنديکاها در عصر زوال امپرياليستی
جنگ جهانی دوم
طبقه، حزب و رهبری

 بناپارتیزم، فاشیزم و جنگ

درباره ی مسأله ی یهود
استالین به دنبال مرگ من است
مانیفست بین الملل چهارم درباره ی
جنگ امپریالیستی و انقلاب جهانی پرولتاریا
استالین- ارزیابی یک مرد و نفوذش
آينده ی ارتش های هيتلر
(مجله) "نیشن" آب زیرکاه"
در باره ی سنديکاليزم
آخرین نامه های لئون تروتسکی 1940
در باره ی برنامه ی ژاپن برای گسترش
در باره ی متحد سوسیالیست اثر چمبرلین
نامه پیرامون مانیفست بین الملل چهارم
در باره ی خدمت اجباری
بدبختی یک روشنفکر
ممانعت حزب کمونیست مکزیک از ادامه ی دروغی نو
خطاب به دوستان سخاوتمند (دو نامه)
درباره ی خرده بورژوای هرزه
چگونه از خود دفاع کنيم؟

چگونه واقعاً از دموکراسی دفاع کنیم؟

نامه ای به ث. چارلز
در باره ی فلسفه ی دوئی
فکر دیگری درباره ی خدمت اجباری
به پادگان کوچک ما خوش آمدید
سه نامه ی آخر تروتسکی
هر کسی از تاریخ مطالب زیر باخبر است لطفاً به نشر کارگری سوسیالیستی اطلاع دهد

خودتان را خرد نکنید!

مکتب فورماليزم و مارکسيزم

آدم پست

مارکسيزم و مذهب

در باره ی وحدت جبهه ی پرولتری