آرشيو: ارنست مندل

 

                            کتب و مقالات

1993
  سوسياليزم يا نئوليبراليزم
 

آينده ی مارکسيزم

  1992
  1921-1920 سال های تاريک لنين و تروتسکی
  جهت گيری بلشويک ها
 

در دفاع از انقلاب اکتبر

 

سوسياليزم و بحران اعتبار

   مفاهيم تشکيلاتی نزد لنين
  1991
  برنامه يا بازار: راه سوم
  1990
  نظريه ی ارزش اضافی کارل مارکس
  پيرامون رابطه ی خودسازماندهی طبقه ی کارگر با حزب پيشاهنگ
  1989
  چگونه مارکس بی معنا می شود
  1986
  مارکسيزم و انقلاب در زمان ما
  مارکس، بحران کنونی و آينده ی کار
 

جايگاه مارکسيزم در تاريخ

  1983
  احزاب پييشتاز
  نقش پرولتاريا
  1978
 

درباره ی بوروکراسی

  1977
  ده تز درباره ی قوانین اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیزم
  خصلت اجتماعی اقتصاد شوروی
  الفبای مارکسيزم
  1976
  درآمدی به نخستين مجلد سرمايهی کارل مارکس
  ارزيابی نقش مائو
  1975
   شکست امپرياليزم در ويتنام
  1972
  اقتصاد دوران گذار
1970
  آيا اتحاديه های کارگری با نظام سرمايه داری سازگارند؟
  نظريه ی لنينيستی سازماندهی
  علل از خودبيگانگی
1969
  تناقضات سرمايه داری دولتی
1953
  ريشه های تاريخی و نظری بلشويزم