آرشیو: کارل مارکس و فریدریش انگلس
 
   کتب و مقالات نويسنده
1843 ادای سهمی به نقد فلسفه ی حقوق هگل مارکس
1843

مذهب از ديد کارل مارکس

 مارکس
1845 تزهايی در باره ی فويرباخ  مارکس
1847

فقر فلسفه

 مارکس
1847 اصول کمونيزم انگلس
1848

بيانيه ی کمونيست

 مارکس- انگلس
1850

نظام نامه ی اتحاديه کمونيست ها

 مارکس- انگلس
1850

خطابيه ی کميته مرکزی به اتحاديه کمونيست ها

 مارکس- انگلس
1852

هجدهم برومر لوئی بناپارت

مارکس
1853

انگلس و ادبيات فارسی

 انگلس
1866

گذشته، حال و آينده اتحاديه های کارگری

 مارکس
1867

جلد اول، بخش1 سرمايه کاپيتال

 مارکس
1867

جلد اول، بخش2 سرمايه کاپيتال

 مارکس
1867

جلد اول، بخش3 سرمايه کاپيتال

 مارکس
1868

درباره ی سرمايه ی مارکس

 انگلس
1873

بی اعتنايی به سياست

 مارکس
1874

نقد برنامه گوتا

 مارکس
1874

برنامه کمونارهای بلانکيست فراری

 انگلس
1874

مذهب از ديد فريدريش انگلس

 انگلس
1880 تکامل سوسياليسم از تخيل به علم  انگلس
1881

 مزد روزانه ی عادلانه برای کار روزانه ی عادلانه

 انگلس
1881

سيستم دست مزد

 انگلس
1881

اتحاديه های کارگری 

 انگلس
1881

يک حزب کارگری

 انگلس