آرشیو: کارل مارکس و فریدریش انگلس

 

 

 

 

 

سالنامه

 کتب و مقالات

نويسنده

1841

1841

رساله ی دکترای فلسفه

اختلاف بین فلسفه ی طبیعت دموکریتی و اپیکوری

مارکس

1842

1842

تفسیرهایی درباره ی آخرین دستورالعمل سانسورِ پروس

مارکس

1842

بحث هایی درباره ی آزادی مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات

مارکس

1843

1843

ادای سهمی به نقد فلسفه ی حقوق هگل

مارکس

1843

مذهب از ديد کارل مارکس

 مارکس

1844

1844

درباره ی مسأله ی یهود

مارکس

1844

دست نوشته های اقتصادی و فلسفیِ 1844

مارکس

1845

1845

تزهایی درباره ی فویرباخ

 مارکس

1847

1847

فقر فلسفه

 مارکس

1847

اصول کمونیزم

انگلس

1847

نظامنامه ی اتحاديه ی کمونيست ها

 مارکس- انگلس

1848

1848

بیانیه ی کمونیست

 مارکس- انگلس

1850

1850

خطابیه ی کمیته مرکزی به اتحادیه ی کمونیست ها

 مارکس- انگلس

1850

انشعاب در اتحادیه ی کمونیست ها

 مارکس- انگلس

1850

نظامنامه ی اتحادیه ی کمونیست ها

مارکس- انگلس

1850

خطابیه ی کمیته مرکزی  کلن به اتحادیه

مارکس- انگلس

1850

محاکمه ی کمونیست ها در کلن

انگلس

1852

1852

افشاگری هایی درباره ی محاکمه ی کمونیست ها در کلن

مارکس- انگلس

1852

هجدهم برومر لوئی بناپارت

مارکس

1853

1853

انگلس و ادبیات فارسی

 انگلس

1860

1860

درباره ی اتحادیه ی کمونیست ها

مارکس

1863

1863

چند نامه از مارکس و انگلس

مارکس

1866

1866

گذشته، حال و آینده ی اتحادیه های کارگری

 مارکس

1867

1867

جلد اول، بخش1 سرمايه کاپيتال

 مارکس

1867

جلد اول، بخش2 سرمايه کاپيتال

 مارکس

1867

جلد اول، بخش3 سرمايه کاپيتال

 مارکس

1868

1868

درباره ی سرمایه ی مارکس

 انگلس

1873

1873

بی اعتنایی به سیاست

 مارکس

1874

1874

نقد برنامه ی گوتا

 مارکس

1874

برنامه ی کمونارهای بلانکیست فراری

 انگلس

1874

مذهب از ديد فريدريش انگلس

 انگلس

1875

1875

پسگفتاری برای افشاگری هایی درباره ی محاکمه ی کمونیست ها در کلن

مارکس

1880

1880

تکامل سوسیالیزم از تخیل به علم

 انگلس

1881

1881

مزد روزانه ی عادلانه برای کار روزانه ی عادلانه

 انگلس

1881

سیستم دستمزد

 انگلس

1881

اتحادیه های کارگری

 انگلس

1881

یک حزب کارگری

 انگلس

1885

1885

تاریخ اتحادیه ی کمونیست ها

انگلس