آرشيو: ولاديمير ايليچ لنين

تذکر: تمام آثار لنين که منبع آن از کتاب منتخب آثار تک جلدی نام برده شده است از انتشارات حزب توده بوده و به همين خاطر شايد دستکاری شده باشد و حتماً با ديد کاملا انتقادی مطالعه شود

 

کتب و مقالات

1899

درباره ی اعتصاب

1901
آنارشيزم و سوسياليزم
1902

چه بايد کرد

ماجراجويی انقلابی
1903

وظايف جوانان انقلابی

1904
يک گام به پيش دو گام به پس
اول ماه مه
1905

طبقه ی کارگر و  دموکراسی بورژوايی

1908
مارکسيزم و رويزيونيزم
1909
درباره ی رويکرد حزب کارگر به دين

مذهب از ديد لنين

1912
جنبش اعتصابی و دست مزدها

جنبش اجتماعی و حقوق ها

کشيشان در انتخابات و انتخابات با کشيشان
 ليبرال ها و روحانيون
1913
مقدرات تاريخی آموزش مارکس

يک سيستم علمی عرق ريختن

سه منبع و سه جزء مارکسيزم
1914

در باره ی غرور ملی وليکاروس ها

نقض وحدت در پرده ی فريادهای وحدت طلبی
1916

در باره ی جزوه ی ژونيوس ( روزا لوکزامبورگ) ترجمه جديد

در باره ی جزوه ی يونيوس ( روزا لوکزامبورگ)

1917
بلشويک ها بايد قدرت را به دست گيرند
دولت و انقلاب
اشتباهات حزب ما
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله ی سرمايه داری
راجع به وظائف پرولتاريا در انقلاب ما طرح پلاتفرم حزب پرولتاری

در باره ی قدرت دوگانه

قطعنامه در باره مسأله ملی

طرح آئين نامه ی کنترل کارگری

تزهای آوريل 1917

درباره ی اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی

1918

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

1919

نامه های لنين به ماکسيم گورگی

وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی

اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا
1920

بيماری کودکی چپ روی در کمونيزم

طرح اوليه ی تزهای مربوط به مسأله ی ملی و مستعمراتی

1921

به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر

حقيقت طبقاتی در باره ی کرونشتات

کارزار دروغ پردازان در باره ی کرونشتات

1923

درباره ی انقلاب ما