اسناد کمينترن زمان لنين و تزهای آوريل

 

اسناد چهارمين کنگره ی بين الملل کمونيست (کمينترن)

تزهای مربوط به تاکتيک های کمينترن

تزهای مربوط به جبهه ی واحد کارگری

تزهای عمومی درباره ی مسأله ی شرق

 

 

اسناد سومين کنگره ی بين الملل کمونيست (کمينترن)

اصول تشکيلاتی حزب

 تز تشکيلات و ساختمان احزاب کمونيستی مصوبه سومين کنگره کمونيست بين الملل (کمينترن) در 1921

 

 

اسناد دومين کنگره ی بين الملل کمونيست (کمينترن)

تزهايی درباره ی نقش حزب کمونيست در انقلاب پرولتری

 

 

اسناد کنگره ی حزب بلشويک

کنفرانس آوريل حزب بلشويک از 27 مارس تا 29 آوريل

استالين و مسأله ی مليت ها

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی