كولنتای: تزهايی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی

 

جلد و فهرست

تزهايی در باره ی اخلاق كمونيستی در روابط زناشوئی

دگرگونی بزرگ در مرحله ی ديكتاتوری پرولتاريا

كمونيزم و اخلاق زناشوئی- جنسی

بازنويس: ياشار آذری

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری